miercuri, 9 mai 2012

ORDIN privind prohibiţia pescuitului în anul 2012


ORDIN
privind prohibiţia pescuitului în anul 2012
MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE
NR.40 / 27.02.2012
 MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR
NR.1016 / 14.03.2012
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.1085/14.02.2012 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 159978/08.03.2012 al Direcţiei Biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor; în temeiul:
- art. 12 alin.{4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;
- art. 1 alin.(2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare,
- art.7 pct. A, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu completările şi modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aliate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1635/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi Ministrul mediului şi dezvoltării durabile emit urmatorul ordin: 
SECTIUNEA 1 - Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1. - (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 aprilie - 13 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 15 aprilie - 29 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 aprilie - 13 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv.
Art. 2. - În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
Art. 3. - Se declară zone de refacere biologică / zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) Pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzută la art. 1 alin. (2);
b) Pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunăre Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzută la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzută la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gaşca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzută la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu-Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie- 10 mai şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe Braţul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie - 10 mai şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i) pe Dunăre, în zonele Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) şi Mm 75-78 (Galaţi) pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie-10 mai şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
j) pe Braţul Borcea, zona km 33 - 48 (Feteşti), pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie - 10 mai şi 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în tot timpul anului;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
    NV: 43° 47' lat.N şi 28° 35' 18" long.E;
    NE: 43° 47' lat.N şi 28° 40' long.E;
    SV: 43° 44' 20" lat.N şi 28° 35' 18" long.E;
    SE: 43° 44' 20" lat.N şi 28° 40' long.E;
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, în tot timpul anului.
m) zona marină  cuprinsă între Periteaşca - Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, delimitată de coordonatele:
     NV: 44° 06' 12" lat.N şi 29° 08 '20" long. E;
     NE: 44° 48' 49" lat.N şi 29° 26' 00" long. E;
     SE: 44° 44' 02" lat.N şi 29° 28' 07" long. E;
     SV: 44° 42 ' 18" lat.N şi 29° 10' 25" long E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai 2012.
Art. 4. - (1) în zonele de refacere biologică/zonele de protecţie, sunt interzise:
    a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
    b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea / bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
    c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
    d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
    a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
    b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.
SECTIUNEA a 2-a - Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5. - (1) Prin excepţie de la art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial a speciilor de peşti, după cum urmează:
    a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 25 martie în anul 2012; în perioada 15 aprilie - 13 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea în mediul acvatic natural;
    b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;
    c) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu, păstrăvul fântânei şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie - 31 decembrie 2012;
    d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) în apele Mării Negre se interzice:
    a) prin excepţie de la art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, pe o durată de 47de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
    b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;
    c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
    d) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică Exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte aplicabile în Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm ( 2a ≥ 400mm) iar dimensiunea minimă a exemplarelor ce vor fi reţinute pe timpul pescuitului, va fi de cel puţin 45 cm ( lungime totală).
(5) Speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului.
Art. 6. - Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
    a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
    b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 20 zile, în perioada 16 aprilie - 5 mai inclusiv;
    c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 26 aprilie - 25 mai inclusiv.
Art. 7. - Capturarea sturionilor cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 113 de zile în perioada 20 martie - 10 mai şi respectiv 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, în zonele:
    a) Dunăre Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
    b) Braţ Borcea, km 33 - 48 (Feteşti).
SECTIUNEA a 3-a - Dispoziţii finale
Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim - Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 zile, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 15 aprilie - 30 septembrie, inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim - Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.
Art. 9. - Dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
    a) facturi fiscale în ultimii 3 ani pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
    b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2011;
    c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
    d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,
Stelian FUIA
Ministrul Mediului si Dezvoltării Durabile,
Laszlo BORBELYDocumentul original a fost publicat pe site-ul ANPA Click aici...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu